Reklama

SKARGA

1. w postępowaniu administracyjnym - odwołanie od ostatecznej decyzji administracyjnej do Nacz. Sądu Adm.; 2. środek prawny służący obywatelom i organizacjom społecznym, forma społecznej kontroli; przedmiotem s. może być zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez organizacje państwowe, naruszanie praworządności, interesów obywateli, biurokracja; s. rozpatruje organ wyższego stopnia lub sprawujący nadzór nad organem, którego s. dotyczy; 3. potoczne określenie powództwa w sprawie cywilnej lub środka odwoławczego a także aktu oskarżenia prywatnego w procesie karnym.

Reklama

Powiązane hasła:

JEREMIADA, ELEGIA, ACTIO

Podobne hasła:

  • skarga, przysłuchiwać się...
  • SKARGA, SYNONIM: lament, płacz,...
  • SKARGA, Barbara (1919-2009)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama