aberracje układów optycznych

wady przyrządów optycznych, w wyniku których obrazy optyczne są nieostre, zniekształcone lub zabarwione. Rzeczywiste układy optyczne nie są idealne. Szeroka wiązka promieni jednej barwy, wiązka nachylona do osi optycznej układu, a także równoległa wiązka promieni o różnej barwie nie ogniskują się w jednym punkcie. A.u.o. dzieli się na g e o m e t r y c z n e oraz c h r o m a t y c z n ą. Aberracje

Reklama

g e o m e t r y c z n e dzieli się na sferyczną i pozaosiowe. Aberracja s f e r y-

c z n a polega na ogniskowaniu w różnych punktach promieni padających na obiektyw w różnych odległościach od jego osi. O aberracjach p o z a o s i o-

w y c h mówimy wówczas, gdy brak idealnego ogniskowania związany jest z tym, że wiązka światła jest nierównoległa do osi optycznej. Aberracja c h r o m a t y-

c z n a polega na ogniskowaniu w różnych miejscach promieni o różnej barwie - powstający obraz jest zabarwiony.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama