OCHRONA GLEB I GRUNTÓW

racjonalne gospodarowanie ziemią, uwzględniające zachowanie równowagi w przyrodzie oraz nakładające obowiązek przywrócenia gruntom właściwego stanu w razie uszkodzenia lub zniszczenia; w myśl prawodawstwa danego państwa może dotyczyć ochrony przed zabudową gruntów rolnych wysokiej jakości i gruntów leśnych, może określać metody upraw i zakres stosowania środków chem., może obejmować działania przeciwerozyjne (zakładanie pasów leśnych i osłon przed wiatrem, zagospodarowanie nieużytków), składowania śmieci i odpadów promieniotwórczych, wreszcie z reguły dot. zasad eksploatacji złóż kopalinrekultywacji terenów zniszczonych; w Polsce zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych reguluje ustawa z 1995.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama