Reklama

POLSKA. WARUNKI NATURALNE. SZATA ROŚLINNA

Reklama

flora P. jest stosunkowo młoda i została ukształtowana po zlodowaceniach plejstoceńskich (cofnięciu się lądolodu skandynawskiego); początkowo miała charakter bezleśnej tundry, którą stopniowo porosły lasy okresu preborealnego (8300-7900 p.n.e), gł. brzoza, limba, modrzew, sosna; w okresie tzw. atlantyckim (6200-3300 p.n.e.) dominowały na ziemiach pol. bogate lasy liściaste złożone z dębów, klonów, wiązów, lip, jesionów; późniejsze ochłodzenie i zwilgotnienie klimatu (okres subborealny 3300-300 p.n.e.) urozmaiciło drzewostan o lasy iglaste (sosna, świerk) i bukowe; u progu czasów historycznych terytorium P. pokrywała nieprzebyta puszcza, która w wyniku ponad tysiącletniej działalności człowieka uległa daleko idącym przekształceniom; obecnie (2003) ponad 60% pow. kraju zajmują użytki rolne, a lasy tylko 28,3% pow. i mają znacznie zmieniony skład gatunkowy; łąki to w większości sztuczne zbiorowiska powstałe w miejsce wyciętych lasów; najpospolitszymi zbiorowiskami leśnymi są bory iglaste i lasy mieszane; do największych kompleksów leśnych należą: Bory Dolnośląskie (ok. 1500 km2), Puszcza Białowieska (w Polsce ok. 580 km2), Puszcza Solska (1240 km2), Bory Tucholskie (1200 km2), Puszcza Augustowska (1140 km2), Puszcza Knyszyńska (839 km2); w składzie gatunkowym lasów przeważa sosna (70%), drzew liściastych jest ok. 19%, świerka 7%, jodły i modrzewia po 2%; na mocy ustawy z 1991 pozostały w przeważającej mierze własnością państwa (zarządzaną przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe). Flora P. należy do środkowoeuropejskiej prowincji lasów liściastych i mieszanych, zaliczanej do obszaru eurosyberyjskiego i wokółbiegunowego państwa roślinnego zw. Holarktyką; liczy ok. 2300 gat. roślin naczyniowych (w tym ok. 300 gat. obcego pochodzenia, całkowicie udomowionych), 1600 gat. porostów, 600 gat. mchów, 250 gat. wątrobowców, 4000 gat. grzybów wieloowocnikowych; granice zasięgów ok. 40% roślin naczyniowych biegną przez terytorium P. (np. cis, buk, jodła); tylko nieliczne rośliny są endemitami (modrzew pol., złocień Zawadzkiego); charakter reliktowy ma kilka gat., m.in. ostróżka tatrzańska, brzoza karłowata, różanecznik żółty; w górach zaznacza się piętrowość roślinna (lasy liściaste i mieszane do 500-600 m; lasy bukowe i jodłowe do 1150 m; lasy świerkowe do 1400 m, powyżej zarośla kosodrzewiny - do 1800 m); w wyniku presji demograficznej pierwotny krajobraz roślinny P. został przekształcony w rolniczy, do masowej uprawy weszło wiele roślin importowanych; w ostatnich 150 latach wyginęło (z grzybami i porostami) ok. 230 gat. roślin, w tym 40 gat. roślin naczyniowych; dla zachowania szaty roślinnej nawiązującej do pierwotnego stanu tworzone są parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody; ponad 200 gat. roślin objętych jest prawną ochroną gatunkową.

Podobne hasła:

  • UKRAINA, państwo w płd.-wsch.(...)
  • WIETNAM, Socjalistyczna Republika...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama