OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

proces usuwania ze ścieków przemysłowych, gospodarczych lub komunalnych zanieczyszczeń org. i nieorganicznych; może być dokonywany w oczyszczalniach ścieków bądź innymi sposobami, np. poprzez rozkład, odparowanie i spalanie suchej masy albo przez składowanie, np. ciekłych materiałów promieniotwórczych w tzw. mogilnikach i ich zatapianie; dla uzyskania lepszych rezultatów procesu oczyszczania stosuje się parokrotne powtórzenie procesu biologicznego oczyszczania lub wykorzystuje chem. i fiz. metody pozwalające usunąć (wytrącić) niektóre szkodliwe składniki, np. azotany, fosforany; właściwe przeprowadzenie procesów oczyszczania ścieków pozwala na uzyskanie (odzyskanie) cennych surowców.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama