Ameryka XX i początki XXI wieku. Współczesna proza etniczna

O ile pisarstwo Afroamerykanów jest najdłużej obecną twórczością etniczną w kanonie XX- wiecznej literatury USA, o tyle w ostatnich trzech dziesięcioleciach XX wieku wyraźnie wzrosło znaczenie utworów publikowanych przez przedstawicieli innych grup etnicznych: Indian (nazywanych zgodnie z regułami poprawności politycznej "rdzennymi Amerykanami"), Hispanics (imigrantów pochodzących z hiszpańskojęzycznych obszarów Ameryki) i Azjatów.

Stany Zjednoczone - jak wiadomo - to kraj imigrantów, dlatego rozkwit literatur  etnicznych  innych niż afroamerykańska był kwestią czasu. Przełomowym okresem dla pisarstwa etnicznego okazały się lata 60., kiedy różne  mniejszości po raz pierwszy przemówiły słyszalnym głosem. Dynamiczny rozwój prozy etnicznej w ostatnich latach wiąże się z czynnikami kulturowymi, politycznymi i ekonomicznymi. Do tych pierwszych należy zaliczyć potrzebę pielęgnowania tożsamości etnicznej w obliczu kontaktów z białą większością i w obliczu prawdopodobnej asymilacji, która niesie zagrożenie zaniedbania kultury i tradycji przodków. Literatura stanowi odpowiedź na taką potrzebę i daje możliwość utrwalenia kulturowego dziedzictwa. Okoliczności polityczne związane są z polityczną poprawnością, przybierającą niekiedy absurdalne formy. Amerykanie z żelazną konsekwencją walczą z wszelkimi przejawami społecznej nierówności i zachęcają osoby z nieuprzywilejowanych grup społecznych do podejmowania różnych inicjatyw. Prawo regulujące kwestie równości jest w Stanach bardzo szczegółowe i stanowcze. 

Reklama

W latach 80. i 90. stosowano specjalne przywileje dla osób wywodzących się z mniejszości i innych grup społecznie "upośledzonych", na przykład w dostępie do uczelni; program ten znany jest jako "akcja afirmatywna" (ang. affirmative action). Warunki ekonomiczne, sprzyjające rozwojowi pisarstwa etnicznego, wynikają z rosnącego zainteresowania prozą pisarzy etnicznych, a co za tym idzie - rosnącego popytu na ich książki. Po prostu są oni w dzisiejszej Ameryce modni i popularni. Należy zaznaczyć, że takie nazwy, jak "Hispanics", "rdzenni Amerykanie", czy też "azjatyccy Amerykanie" (ang. Asian Americans) to abstrakcyjne uogólnienia, nie oddające różnic między pisarzami z co najmniej kilkudziesięciu plemion indiańskich, między autorami z Chin, Japonii, Korei i Indii, wreszcie między ludźmi pióra z Puerto Rico, Meksyku i Kuby.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama