Reklama

AKRYLOAMID

CH2=CH CONH2

amid kwasu akrylowego, biały, krystaliczny, dobrze rozp. w wodzie, alkoholu; łatwo polimeryzuje dając polimery rozp. w wodzie stosowane jako flokulanty.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama