Reklama

IZOMERIA

zjawisko polegające na występowaniu związków org. (zw. izomerami) o jednakowym składzie chem. i tej samej masie cząsteczkowej, lecz różniących się ułożeniem atomów w cząsteczce lub przestrzeni; w zależności od charakteru różnic w budowie cząsteczek izomerów rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje i.: 1. I. KONSTRUKCYJNĄ - związaną z różną kolejnością lub różnym sposobem powiązania atomów w cząsteczkach izomerów; np. i. łańcuchowa związana z różną budową łańcucha węglowego (np. butan i izobutan) czy i. położenia wiązań wielokrotnych, związana z różnym położeniem wiązania podwójnego (np. 1-buten i 2-buten); 2. I. PRZESTRZENNĄ (stereoizomerię) - związaną z różnym rozmieszczeniem atomów lub grup atomów w przestrzeni przy zachowaniu identycznej konstrukcji cząsteczki; pojęcie i. wprowadził (1831) szwedzki chemik i mineralog J.J. Berzelius.

Reklama

Powiązane hasła:

ACYKLICZNE ZWIĄZKI, ZWIĄZEK CHEMICZNY, DIASTEREOIZOMERY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama