Reklama

ROZTWÓR

mieszanina jednorodna, mieszanina homogeniczna

układ jednofazowy, wieloskładnikowy, którego skład chem. nie podlega prawu stałości składu i może zmieniać się w określonym przedziale w sposób ciągły; r. o dyspersji cząsteczkowej zw. jest również właściwym w odróżnieniu od r. koloidalnych (zoli); pod względem stanu skupienia dzielą się na: r. gazowe (powstałe z mieszaniny gazów), r. ciekłe (rozpuszczone w cieczy ciało stałe, ciekłe lub gazowe) i r. stałe (rozpuszczenie w ciele stałym cieczy lub gazu czyli amalgamat, lub innego ciała stałego - kryształ mieszany); uwzględniając stężenie substancji rozpuszczonych można wyróżnić: r. nasycony - o stężeniu odpowiadającym maksymalnej rozpuszczalności danego składnika, r. nienasycony - o stężeniu mniejszym oraz r. przesycony - o stężeniu większym; w termodynamice rozróżnia się r. doskonałe (wszystkie składniki o współczynniku aktywności równym 1), ciekłe (spełniają prawo Raoulta) i gazowe (prawo Daltona) oraz r. rzeczywiste (niedoskonałe).

Reklama

Powiązane hasła:

KALIFORNIJSKA CIECZ, ESENCJA, ODCZYN ROZTWORU, DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ STOPIEŃ, MIESZANINA HOMOGENICZNA, ESENCJA OCTOWA, AKTYWNOŚĆ, KROPLE, ŁUG POKRYSTALICZNY, JONITY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama