DEKLARACJA HABITAT

zw. też Deklaracją Vancouver

przyjęta 1976 przez Konferencję NZ w sprawie Osiedli Ludzkich, w kanad. mieście Vancouver; uznając pogarszające się warunki życia ludzi w wielkich miastach za czynnik degradacji człowieczeństwa, uznawała poprawę jakości życia w osiedlach ludzkich za ważny cel polityczny; nakazywała państwom uczestniczącym uznać bezdomność za stan wymagający priorytetowych rozwiązań; potępiała przejawy dyskryminacji rasowej, nierówność dostępu do edukacji, wzywała do dbałości o ekologię, postulowała pilne rozwiązywanie problemów ludzi niepełnosprawnych i losu dziecka, zobowiązywała do otaczania opieką dziedzictwa narodowego i miejsc kultu rel., także w okresie wojny ze strony państw okupujących.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama