OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

zapobieganie przekraczaniu w powietrzu dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji pochodzących z przemysłowych i komunalnych zanieczyszczeń; ograniczania emisji pyłów dokonuje się drogą instalowania odpowiednich filtrów i urządzeń odpylających bądź przez odpowiednie wzbogacanie paliw (np. odsiarczanie węgla), hermetyzację procesów technologicznych, utylizację szkodliwych odpadów; ograniczania emisji gazów dokonuje się przez rozmaite procesy fiz., chem. i mechaniczne, zwł. filtrację, absorpcję w cieczach, adsorpcję w ciałach stałych, chem. przemianę gazów w inne, mniej szkodliwe substancje; czynnikami istotnymi dla o.p.a. są: właściwa lokalizacja obiektów przem., ustanowienie stref ochronnych, wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł energii, itp.; zasady o.p.a. reguluje w zakresie międzynar. podpisana 13 XI 1979 w Genewie (35 krajów, m.in. Polska) konwencja o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama