Reklama

ROLNICTWO

podstawowa i należąca do najstarszych dziedzina gospodarki; jej celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniego spożycia lub przetworzenia w zakładach przetwórczych; dostarcza również surowców i półfabrykatów innym działom wytwórczym (włókno dla tkactwa i przędzalnictwa, skóry dla garbarstwa, skrobia dla gorzelnictwa, itp.); dwoma gł. działami r. są produkcja roślinna i zwierzęca (hodowla); pojęcie r. obejmuje też często warzywnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo, rybactwo słodkowodne, a nawet przetwórstwo rolno-spożywce oraz obsługę r. (przedsiębiorstwa i zakłady usługowe) oraz nauki rolnicze; w najszerszej wersji jako kompleks gospodarki żywnościowej, obejmuje również produkcję środków produkcji rolniczej (ciągniki, maszyny, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy sztuczne), przemysł rolno-spożywczy, handel artykułami rolnymi, gastronomię; wśród nauk rolniczych wyróżnia się gleboznawstwo, chemię rolną, hodowlę roślin i zwierząt, uprawę roli i roślin, fitopatologię, weterynarię, maszynoznawstwo rolnicze, budownictwo wiejskie, ekonomikę i organizację przedsiębiorstw rolnych, ekonomikę rolnictwa, politykę agrarną, socjologię wsi i inne dyscypliny; rozwój rolnictwa w ciągu dziejów ilustruje tabela.

Reklama

Tabele:

KARTAGINA, KAMERALIZM, ANTROPOGENEZA, KABYLIA, KAMISZLI, KANSAS, POLSKA. GOSPODARKA, KAMIEŃ KRAJEŃSKI, KASZGARSKA KOTLINA, KARENCJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama