LAMBERTA PRAWO

prawo opisujące zależność między światłością źródła światła w danym kierunku (Iφ), a kierunkiem promieniowania wyrażonym za pomocą kąta φ zawartego pomiędzy danym kierunkiem i kierunkiem prostopadłym do powierzchni źródła: Iφ = I0 cosφ, gdzie: I0 - światłość źródła w kierunku prostopadłym do jego powierzchni. P.L. jest spełniane ściśle przez ciała doskonale czarne i w przybliżeniu przez realne źródła światła; sformułowane 1760 przez J.H. Lamberta.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama