BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

utworzony 1924 z inicjatywy premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego, w drodze połączenia trzech banków galicyjskich: Pol. Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Polskich; miał za zadanie wesprzeć rozbudowę gospodarczą odrodzonego państwa; w okresie międzywojennym jeden z najsilniejszych w kraju (współfinansował m.in. budowę Gdyni, COP-u, przem. zbrojeniowego); podczas wojny akta wywieziono za granicę, oddziały krajowe działały pod zarządem niemieckim; po wojnie reaktywowany, 1948 zagrożony likwidacją (uratował się dzięki uzależnieniu przez USA pożyczek zbożowych dla Polski od kontynuowania obsługi starych długów, gwarantowanych przez skarb państwa) - przetrwał, ale jego znaczenie zmarginalizowano; odrodzony 1989, 1994 przejął Fundusz Poręczeń Kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz obsługę Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 2001 (po wygranym przetargu) emisję obligacji komunalnych; prowadzi też program kredytów studenckich, obsługuje NFZ i szereg innych struktur; 2004 plasowany na pocz. drugiej dziesiątki pol. banków.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama