Reklama

POLSKA. GOSPODARKA

Reklama

P. należy do krajów o dużej dynamice gospodarki. Od VII 1996 jest 28. pełnoprawnym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zrzeszającej najbogatsze kraje świata zamieszkiwane przez 15% ludności świata. Tempo wzrostu polskiej gospodarki po głębokim załamaniu w 1990-91, było w 1996 nieco wolniejsze, choć nadal wysokie: wzrost produktu krajowego brutto (PKB) wyniósł 6,6% (1995 - 7%) i należy do najwyższych w Europie. W 2000 r. wartość PKB na 1 mieszk. wynosiła 8 460 dol. (wg Min. Gospodarki). Trzecia część PKB pochodzi z produkcji przemysłowej, 13,5% z handlu i napraw, 11,1% z ceł i opłat importowych, po ok. 6% z rolnictwa i budownictwa. Od 1994 zaznacza się przewaga sektora prywatnego (46,4%) w wytworzeniu PKB; 1995 sektor publiczny zatrudniał 5,6 mln ludzi, prywatny 9,3 mln; zarejestrowanych było 2 mln 061 tys. firm prywatnych i 49,4 tys. przedsiębiorstw państwowych. 1996 przedsiębiorstwami o największych zyskach byli wciąż monopoliści: Telekomunikacja Polska SA (zysk netto 841,1 mln zł), KGHM Polska Miedź SA (486,1 mln zł) i Petrochemia Płock SA (467,2 mln zł). Wartość inwestycji zagr. w Polsce osiągnęła w latach 1989-2000 łącznie 49,4 mld dol.; najwięcej zainwestowały Francja - 7,9 mld, USA - 7,3 mld, Niemcy - 5,9 mld, Holandia - 4,2 mld,. Włochy - 3,4 mld, W.Brytania - 2,1 mld, Szwecja - 2,0 mld, Korea Płd. - 1,6 mld; rekordowy był rok 2000, kiedy to i. zagr. w Polsce sięgnęły łącznie 10,6 mld dol.; najw. inwestorem jest France Telkom, który za ponad 3,1 mld dol. kupił Telekomunikację Polską S.A. (kolejnym włoski Fiat i koreańskie Daewoo); aż 62% inwestycji zagr. ulokowano w przemyśle (gł. w branży spożywczej, w której holenderskie Makro Cash&Carry zainwestowało 175 mln dolarów), 21% w sektorze finansowym. Po znacznym spadku spożycia ponownie wzrasta ono od 1991. W porównaniu z 1990 spożycie indywidualne na 1 mieszk. wzrosło o ponad 30% do 1995; zaznacza się tendencja spadku konsumpcji mięsa (z 64 kg/mieszk. w 1989 do 59,4 w 1995), tłuszczów (z 25,8 kg w 1989 do 25,3 w 1995), mleka (z 273 l/mieszk. w 1985 do 195 w 1995) oraz ryb (6,5 kg/mieszk. - 1995). Wskaźnik oszczędności obniżał się sukcesywnie od 1991 (z wyjątkiem 1995). W rolnictwie tendencję spadkową wykazuje produkcja zbóż (24,7 mln t w 1996) i hodowla bydła; 1996 wzrosła produkcja roślinna o 2,3%, gł. wskutek wyższych zbiorów buraków cukrowych (17,5 mln t), ziemniaków (27,4 mln t), roślin pastewnych i jabłek; zużycie nawozów mineralnych wzrosło o 5%, a kwalifikowanego materiału siewnego o ok. 24%; w produkcji zwierzęcej wysokie ceny ziemniaków po nieurodzaju 1995 doprowadziły do spadku opłacalności chowu zwierząt gospodarskich, zwł. trzody chlewnej. Od 1995 następują korzystne zmiany w strukturze produkcji sprzedanej: wzrósł udział przemysłu przetwórczego, zmniejszył się udział kopalnictwa, górnictwa i zaopatrywania w energię elektr., wodę i gaz. Od 1991 maleje wydobycie węgla kamiennego (ze 178 mln t w 1989 do 137 mln t w 1995), ograniczono produkcję stali surowej (z 15,1 mln t w 1989 do 11,9 mln t w 1995), spadła też produkcja energii elektrycznej (z 145 TW-h w 1989 do 139 TW-h w 1995). W przemyśle przetwórczym w największym stopniu zwiększyła się produkcja artykułów spoż. i napojów, pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, zmniejszyła produkcja metali, chemikaliów i wyrobów chem., koksu i przetworów z ropy naftowej. Po 4 latach nadwyżki eksportu nad importem 1996 odnotowano ujemne saldo rozliczeń z zagranicą (-8268 mln dolarów). Najwięcej eksportuje się węgla, wyrobów przem. ciężkiego oraz chemicznego. W 1995 najwięcej towarów sprowadzaliśmy z Niemiec (26,6% polskiego importu), do Niemiec wyeksportowaliśmy 38,3% produkcji krajowej. Najwięksi eksporterzy (1996): Węglokoks SA - 2455 mln zł, KGHM Polska Miedź SA - 2292 mln zł, Fiat Auto Poland SA z Bielska-Białej 1645,1 mln zł. W budownictwie od 1991 maleje liczba oddawanych do użytku mieszkań: ze 150 tys. w 1989 do 55 tys. w 1996 (blisko 18% mniej niż 1995). Wpływy z turystyki wzrastają: 1980 P. odwiedziło 7 mln turystów, 1995 - 82,2 mln, a 1996 - 87,5 mln; wpływy z turystyki zagranicznej wynosiły 358 mln dolarów w 1990 i ok. 7 mld dolarów w 1996; P. znajduje się na 15. miejscu wśród krajów świata osiągających znaczne wpływy z turystyki.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama