EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

instytucja kontroli finansowej budżetu UE, kredytów i pożyczek udzielanych przez Wspólnotę, a także organ nadzoru finansowego nad instytucjami wewn. Wspólnoty; powołany 1977, od Traktatu z Maastricht (1991) jeden z gł. organów Wspólnoty; przygotowuje opinię dla Parlamentu Eur. w kwestii absolutorium dla Komisji Europejskiej, sporządza roczne sprawozdanie z właściwego zarządzania budżetem przez wszystkie organy Unii (także pod kątem efektywności wydatkowanych środków), jego rewidenci są uprawnieni do badania przepływu środków wspólnotowych na całym świecie, z zachowaniem niezależności bliskiej statusowi sędziowskiemu; siedziba w Luksemburgu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama