FUNDUSZ EMERYTALNY

fundusz, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. W ramach polskiego systemu ubezpieczeń społecznych wyróżnia się dwa rodzaje f.e.: otwarte, wchodzące w zakres drugiego filaru systemu emerytalnego oraz pracownicze, stanowiące podstawę trzeciego filaru. Do f.e. otwartego może przystąpić każdy, jeśli spełnia wymogi ustawowe i podpisze stosowną umowę, natomiast grono uprawnionych do uczestnictwa w pracowniczym f.e. jest ograniczone i związane z miejscem zatrudnienia. F.e. jest odrębną osobą prawną, reprezentowaną odpowiednio przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, w przypadku otwartych f.e., lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne - dla pracowniczych f.e. Rolą i wyłącznym zadaniem towarzystw f.e. jest powołanie i reprezentowanie f.e. na zewnątrz oraz zarządzanie zgromadzonymi w nim środkami. Gromadzone w f.e. składki są inwestowane, a po osiągnięciu przez uczestników wieku emerytalnego - wypłacane im wraz z wypracowanymi zyskami. W celu zapewnienia bezpieczeństwa środkom zgromadzonym na f.e. ustawowemu ograniczeniu podlegają rodzaje i udział różnych typów inwestycji, których może dokonywać towarzystwo emerytalne.Do najw. f.e w Polsce w 2002 roku należały: Commercial Union, ING Nationale-Nederlanden, PZU Złota Jesień, AIG, Pocztylion, Sampo.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama