PHARE

program pomocy finansowej dla państw wschodnioeuropejskich, uchwalony 1989 przez Wspólnotę Europejską w celu przyspieszenia przekształceń gospodarczych w kierunku gospodarki wolnorynkowej w Polsce i na Węgrzech (pełna nazwa Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies); 1993-1997 głównym celem P. miała być pomoc państwom środkowoeuropejskim w dążeniu do rozpoczęcia negocjacji członkowskich z WE; ze względu na zmianę charakteru programu zmieniono zapis na Phare, rezygnując z rozwijania skrótu; od 1997 P. dostarcza pomocy w okresie przedakcesyjnym krajom kandydującym do członkostwa w UE; jej fundusze przeznaczane są na realizację celów zawartych w Partnerstwie dla Członkowstwa w dziedzinie wzmocnienia instytucji i administracji publicznej, pomocy w ujednolicaniu prawa krajowego z unijnym (doprowadziłoby to do skrócenia okresów przejściowych), oraz promowania spójności społecznej i gospodarczej (czyli niwelowania różnic między regionami); z pomocy P. skorzystało 17 państw (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, oraz znajdujące się pod administracją ONZ Kosowo).

Reklama

Podobne hasła:

  • PHARE, (Poland and Hungary Assistance...
  • PHARE, program pomocy Unii Europejskiej...
  • PHARE, program pomocy dla krajów...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama