SPÓŁDZIELNIA

kooperatywa

dobrowolne zrzeszenie osób na zasadach demokratycznych, prowadzące działalność gosp., społ., kult., oświatową w interesie swych członków; członkami s. mogą być osoby fiz. i prawne, wnoszące swój wkład finansowy lub rzeczowy (odpowiadają za straty i zobowiązania s.), posiadają jeden głos oraz czynne i bierne prawo wyborcze do organów s.; s. administruje zarząd; nadzór i kontrolę wewn. sprawuje rada nadzorcza; uchwały podejmowane są przez zgromadzenie walne członków lub ich przedstawicieli; s. funkcjonuje na podstawie przepisów prawa i uznanych zasad spółdzielczych; s. może zostać rozwiązana (uchwałą walnego zgromadzenia) lub zlikwidowana (mocą przepisów prawa cywilnego).

Reklama

Powiązane hasła:

, RADA NADZORCZA, KOOPERATYWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama