Reklama

AKTYWA

całość mogących przynosić zysk dóbr oraz wierzytelności będących do dyspozycji danego podmiotu gospodarczego (wg stanu na dany dzień). W księgowości wspólne określenie składników majątkowych przedsiębiorstwa wykazywanych w bilansie po stronie debetu; a. szereguje się wg zwiększającego się stopnia płynności: majątek trwały (wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, finansowy majątek trwały) oraz majątek obrotowy (obrotowe środki pieniężne i rzeczowe, krótkoterminowe papiery wartościowe zakupione do odsprzedaży, rozliczenia międzyokresowe); suma a. musi być równa sumie pasywów bilansu.

Reklama

Powiązane hasła:

SHARPE, DEBET, KSIĘGOWOŚĆ, PASYWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama