Reklama

ADSORPCJA

proces zachodzący na granicy dwóch faz, polegający na powierzchniowym związaniu cząstek adsorbatu (najczęściej cieczy lub gazu) przez adsorbent (najczęściej cząstki ciała stałego); rodzaje: a. fizyczna (a. właściwa, spowodowana działaniem sił międzycząsteczkowych Van der Waalsa); a. chemiczna (chemisorpcja, a. aktywowana, spowodowana udziałem sił wiązania chemicznego); a. kondensacyjna (kondensacja kapilarna, polegająca na takim zagęszczeniu par lub gazów w porach adsorbentu, że następuje ich skroplenie); a. jonowymienna i adhezja; odrębnym rodzajem a. jest gromadzenie się cząstek adsorbatu na powierzchni cieczy, powodujące obniżenie jej napięcia powierzchniowego; a. zależy m.in. od warunków, w jakich zachodzi (temp., ciśn., stężenie), rodzaju adsorbentu i adsorbatu; proces a. przebiega z wydzieleniem ciepła i może być odwracalny; a. znajduje liczne zastosowania, np. w procesach oczyszczania i osuszania gazów, rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych, oczyszczania wody, flotacji, chromatografii, w maskach gazowych; jest procesem wstępnym, umożliwiającym heterogeniczne reakcje katalityczne (sorpcja).

Reklama

Powiązane hasła:

FRUMKIN Aleksandr N., FRAKCJA, LOWITZ, ADSORBENT, ZŁOŻA BIOLOGICZNE, WĘGIEL AKTYWNY, ADSORBER, KUCZYŃSKI, SCHEELE, CHROMATOGRAFIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama