GAZOWA STAŁA

R

uniwersalna stała fizyczna, występująca w równaniu stanu gazu doskonałego: p * v = R * T, gdzie: p - ciśnienie, v - objętość, T - temp. S.g. jest równa pracy, jaką wykonuje 1 mol gazu przy wzroście jego temp. o 1 stopień w procesie izobarycznym; w układzie SI s.g. wynosi: R = 8,31451 J/mol * K. S.g. wyznaczona dla jednej cząsteczki nazywa się stałą Bolzmanna k (k = R/NA, gdzie: NA - liczba Avogadra). Spotykane jest także pojęcie właściwej s.g., pod którym rozumie się iloraz uniwersalnej s.g. i masy cząsteczkowej danego gazu. Analogiczne stałe wyznaczane dla gazów rzeczywistych różnią się od s.g. uniwersalnej, ze względu na odstępstwo właściwości tych gazów od właściwości gazu doskonałego.

Reklama

Powiązane hasła:

CLAPEYRONA RÓWNANIE, R

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama