Reklama

POLIMERY

substancje złożone z makrocząsteczek charakteryzujących się regularnym lub nieregularnym powtarzaniem się jednostek podstawowych (merów) jednego (homopolimery) lub kilku rodzajów (kopolimery) połączonych kowalencyjnymi wiązaniami chem.; liczba merów w poszczególnych makrocząsteczkach danego p. (stopień polimeryzacji) jest zmienna, co powoduje, że jest on mieszaniną cząsteczek o różnych masach cząsteczkowych; substancje zbudowane z małej ilości merów o małej masie cząsteczkowej zw. są oligomerami, zaś te z dużą ilością merów o dużej masie - p. wielkocząsteczkowymi; p. liniowe (łańcuchowe) i liniowe rozgałęzione w większości są termoplastami (ogrzewane miękną, dają się formować), np. polistyren, polichlorek winylu; p. usieciowane, otrzymywane w wyniku ogrzewania lub działania środków chem., zaliczane są do p. termo- i chemoutwardzalnych; występując w organizmach żywych biorą udział w procesach przemiany materii (białka, węglowodany); produkowane p. syntetyczne są podstawowym surowcem do produkcji tworzyw sztucznych, włókien chem. (używanych do wyrobu tkanin i dzianin) oraz spoiw (są substancjami błonotwórczymi) farb, lakierów, klejów.

Reklama

Powiązane hasła:

POLICHLOREK WINYLU, POLIMERYZACJA, DUROPLASTY, SUBERYNA, POLISULFONY, ELASTOOPTYKA, TETRAHYDROFURAN, ELASTOOPTYKA, FLUOROWE POLIMERY, POLIMETAKRYLAN METYLU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama