ZAWADZKI

Józef (1886-1951)

ojciec Tadeusza, fizykochemik i technolog; prof. Politechniki W-wskiej (1936-39 rektor), czł. PAU prezes Pol. Tow. Chemicznego; podczas okupacji hitler. organizował i prowadził tajne nauczanie; studia ze statyki i kinetyki procesów technologicznych, procesów dysocjacji termicznej fazy stałej, chemicznej reakcji między gazami i fazą stałą, w których wyniku powstaje nowa faza stała; opracował metodę otrzymywania czystego tlenku glinu z polskich glin i kaolinów, wykorzystywania pol. złóż anhydrytu i gipsu do produkcji kwasu siarkowego i cementu; autor 2-tomowej Technologii chemicznej nieorganicznej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama