OCHRONA WÓD

zabiegi techniczne i organizacyjno-prawne zmierzające do zachowania lub przywrócenia wodom naturalnym określonej jakości (klasy); pod względem techn. polega na budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz ochronie przed następstwami chemizacji rolnictwa lub skutkami zmian stosunków wodnych; najwłaściwszą metodą o.w. jest stosowanie odpowiednich technologii przemysłowych o zamkniętym obiegu wody; na zakłady odprowadzające do wód substancje zanieczyszczające nakładane są kary; nadto ustanawiane są strefy ochronne ujęć i źródeł wody; specjalnej ochronie prawnej podlegają także wody podziemne; wody naturalne w Polsce dzieli się na 3 klasy czystości; do pierwszej zalicza się wody dające się wykorzystać do hodowli ryb łososiowatych, a po uzdatnieniu kwalifikujące się do picia, do drugiej klasy należą wody nadające się do hodowli ryb, zwierząt gospodarskich, rekreacji; trzecia klasa czystości obejmuje wody nadające się do niektórych celów przemysłowych i rolniczych; wody pozaklasowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do żeglugi; właściwością wód rzecznych jest zdolność do samooczyszczania się z organizmów nietoksycznych, pod warunkiem nieprzekroczenia spadku stężenia tlenu poniżej 4 mg/dm3 (za tą granicą następuje obumieranie i rozkład organizmów pogarszające czystość wody); negatywnie na zdolność samooczyszczania się rzek wpływa też ich regulacja likwidująca naturalne zakola; o.w. jest jednym z poważniejszych problemów ochrony przyrody w Polsce, gdyż bilans zapotrzebowania na wodę jest ujemny, a ok. 78% wód rzecznych (wg Rocznika Statystycznego 1992) ma charakter pozaklasowy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama