źródła prawa

1. formy prawne, w jakich wyrażone zostają normy prawne, które zazwyczaj określane są w konstytucjach poszczególnych państw. W RP ź.p. są konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynar. oraz rozporządzenia; 2. zespół czynników społ.-ekon., polit., ideol. wpływających na kształtowanie się treści norm prawnych (np. stosunki społ., poziom rozwoju gosp., obowiązujące zwyczaje, system norm moralnych); 3. wszelkie dokumenty, w których ogłaszane są akty normatywne, tzw. promulgacja, w tym znaczeniu ź.p. są w Polsce Dziennik Ustaw RP, "Monitor Polski" i dzienniki urzędowe poszczególnych ministerstw.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama