BANK PAŃSTWOWY ZSRR

Gosbank

założony w 1921 bank emisyjny z siedzibą w Moskwie, istniejący do rozpadu ZSRR; prócz emisji pieniądza pełnił rolę b. kredytowego i inwestycyjnego w gospodarce wewnętrznej, uczestniczył w rozrachunkach międzynar. i grze giełdowej, dysponując rezerwami kruszcu, kamieni szlachetnych i futer; po rozpadzie ZSRR jego rolę przejęły banki poszczególnych państw WNP, zwł. Bank Państwowy Federacji Rosyjskiej; aktywa i pasywa BP ZSRR są przedmiotem sporu między b. republikami oraz negocjacji międzynarodowych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama