Reklama

ACYKLICZNE ZWIĄZKI

związki alifatyczne, łańcuchowe, tłuszczowe

podstawowa grupa związków org., w których atomy węgla są połączone ze sobą, tworząc nie zamknięty łańcuch węglowy, prosty lub rozgałęziony; do z.a. zalicza się węglowodory i ich pochodne, w których nastąpiła substytucja atomu wodoru; z.a. dzieli się ze względu na: 1. rodzaj wiązań między atomami (pojedyncze, podwójne, potrójne lub kombinacja tych wiązań); 2. budowę łańcucha - związki o tym samym składzie i tym samym rodzaju wiązań mogą tworzyć kilka odmian izomerycznych (izomeria); 3. substytuty atomu wodoru. Właściwości fiz. i chem. a.z. zależą od długości i budowy łańcucha węglowego, od rodzaju, liczby i położenia wiązań między atomami węgla; a.z. są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie (m.in. występują w organizmach żywych, ropie naftowej, gazie ziemnym), mają podstawowe znaczenie dla wielu syntez organicznych.

Reklama

Powiązane hasła:

ORGANICZNE ZWIĄZKI, ALKILE, ALKINY, TŁUSZCZOWE ZWIĄZKI, AKRYLOWY KWAS, ALIFATYCZNE ZWIĄZKI, ŁAŃCUCHOWE ZWIĄZKI, ALICYKLICZNE ZWIĄZKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama