AKUSTYKA

dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska powstawania, rozchodzenia się i oddziaływania w różnych ośrodkach fal sprężystych (akustycznych) w pełnym spotykanym w przyrodzie ich zakresie, tj. od ułamków Hz do 1014 Hz. A. fizyczna zajmuje się badaniami podstawowymi; jej specyficznymi dziedzinami są: a. molekularna i a. kwantowa zajmujące się oddziaływaniem fal akustycznych ze strukturami ośrodków, w których się rozchodzą, akustooptyka i akustoelektronika. Geoakustyka obejmuje zagadnienia propagacji fal akustycznych w skorupie ziemskiej, w atmosferze (a. atmosfery, a w jej ramach także aeroakustyka), w hydrosferze, czyli ziemskim środowisku wodnym (a. podwodna i a. morza). Zagadnieniami ochrony przed hałasem w miejscu przebywania ludzi i zapewnienia im dobrych warunków akustycznych zajmują się: a. urbanistyczna, a. architektoniczna, a. budowli i a. wnętrz; ta ostatnia obejmuje m.in. własności akustyczne sal koncertowych, kościelnych, audytoryjnych, studiów radiowych i telewizyjnych. A. przemysłowa obejmuje problematykę zwalczania hałasu i wibracji (wibroakustyka) związanych z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń. A. fizjologiczna i a. psychologiczna zajmują się zagadnieniami związanymi z działaniem organu słuchu i narządu mowy oraz wpływem dźwięków na organizm ludzki. A. foniczna obejmuje a. mowy - badającą strukturę głosu i a. muzyczną - obejmującą całość zagadnień akustycznych związanych z muzyką, jej wytwarzaniem (także teoria i działanie instrumentów muzycznych), odtwarzaniem i percepcją. Elektroakustyka zajmuje się zapisem, odtwarzaniem i transmisją sygnałów dźwiękowych. A. cybernetyczna obejmuje zastosowania informatyki w akustyce.

Reklama

Powiązane hasła:

OKNO, MECHANIKA, BEZECHOWA KOMORA, AKUSTOELEKTRONIKA, KAWITACJA AKUSTYCZNA, KOMORA POGŁOSOWA, DYNAMIKA, ORGANY, KALISKI, HYDROAKUSTYKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama