BŁĘDÓW TEORIA

dział matematyki stosowanej, zajmujący się metodami oceny dokładności pomiarów lub rachunków przybliżonych; umożliwia m.in. określenie dopuszczalnych wartości błędów, popełnianych w cząstkowych pomiarach i obliczeniach, tak by wynik całości pomiaru lub obliczenia zapewniał wymaganą dokładność (tzw. dyskusja błędów); wyodrębnia się błędy systematyczne (np. spowodowane wyborem niewłaściwej skali przyrządu pomiarowego) i błędy przypadkowe (spowodowane niekontrolowanymi zmianami warunków pomiarów lub niedokładnością odczytu) - miarą niedokładności pomiarów jest wtedy średni błąd kwadratowy; pomiary wielkości fizycznych, będących ze swej natury wielkościami statystycznymi (np. pomiar liczby rozpadów promieniotwórczych w jednostce czasu) obarczone są błędami statystycznymi, do oceny których stosuje się rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama