Reklama

GRAWITACJA

ciążenie powszechne

zespół zjawisk fizycznych, z których najważniejsze polega na występowaniu między wszelkimi obiektami posiadającymi masę siły przyciągania, proporcjonalnej do masy ciała i nadającej ciału przyspieszenie niezależne od jego masy. Twórcą pierwszej teorii g. dobrze opisującej zjawisko g. w pobliżu Ziemi i ruchy większości ciał niebieskich jest I. Newton. Podstawę teorii Newtona stanowi prawo ciążenia wyrażone równaniem F = G (m1 * m2)/r2, gdzie F - siła grawitacji działająca przyciągająco i skierowana wzdłuż kierunku, r, m1 i m2 - masy ciał oddziałujących na siebie, r - odległość między ciałami, G - stała grawitacji. G jest uniwersalną stałą fizyczną, jej wartość w jednostkach układu SI wynosi G = 6,67259 * 10-11 N*m2/kg2. Teoria g. zakłada istnienie w przestrzeni wokół każdego ciała pola grawitacyjnego. Na punkt o jednostkowej masie pole to oddziałuje siłą γ zwaną natężeniem pola grawitacyjnego. W pobliżu Ziemi natężenie γ = 9,81 m/s2 nosi nazwę przyspieszenia ziemskiego i oznaczane jest literą g. Opis zjawisk g. nie wyjaśnionych za pomocą teorii Newtona, a także przewidywanie nowych nieznanych jeszcze zjawisk umożliwiła ogólna teoria względności sformułowana 1916 przez Einsteina. Może być ona traktowana jako uogólnienie teorii Newtona, którą zastępuje w przypadku b. silnych pól grawitacyjnych i dużych prędkości badanych obiektów.

Reklama

Powiązane hasła:

CIĄŻENIE POWSZECHNE, LAGRANGE, TAUTOCHRONA, PŁYWY, EÖTVÖS Roland, BIOFIZYKA, GRAWITON, CZARNE DZIURY, BIAŁE KARŁY, POISSON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama