STATYSTYKA MATEMATYCZNA

dział matematyki zajmujący się statystycznymi metodami badania właściwości rozkładu jednej lub kilku cech w zbiorowości statystycznej (tzw. populacji generalnej) na podstawie badania jej części (tzw. próby) wybranej losowo; wiarygodność otrzymanych wyników dla całej populacji generalnej ocenia się przy użyciu metod rachunku prawdopodobieństwa; podstawowe działy s.m. to teoria estymacji i teoria weryfikacji hipotez statystycznych, połączone w jedną teorię przez A. Walda, twórcę teorii statystycznych funkcji decyzyjnych; ze s.m. wyodrębniły się m.in. takie działy, jak biometria i ekonometria.

Reklama

Powiązane hasła:

BORTKIEWICZ Władysław, ESTYMACJI TEORIA, ESTYMATOR, FISHER Ronald Aylmer, BŁĘDÓW TEORIA, FREKWENCJA, KACZMAREK, PRAWDOPODOBIEŃSTW ROZKŁADY, STEINHAUS, FLUKTUACJE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama