Reklama

WĘGLOWODORY

związki org. o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i wodoru; substancje podstawowe, z których przez wprowadzenie grup funkcyjnych otrzymuje się wszystkie związki org. (pochodne w.); w. dzieli się na grupy o podobnych własnościach chem. (podobnej budowie); w. acykliczne-łańcuchowe (zw. alifatyczne), których cząsteczki tworzą łańcuchy proste (normalne) i rozgałęzione; mogą być nasycone (alkany, cykloalkany) lub nienasycone z wiązaniem podwójnym (alkeny, dieny, polieny, cykloalkeny), albo potrójnym (alkiny); w. cykliczne-pierścieniowe, z których wyróżnia się alicykliczne (cykloalkany, cykloalkeny) i aromatyczne (areny); stanowią największą grupę związków org.; występują jako gazy, ciecze lub ciała stałe, gł. w ropie naftowej, gazie ziemnym, węglach kopalnych, łupkach bitumicznych; stosowane jako surowce m.in. w przem. chem., farmaceutycznym, przy produkcji barwników.

Reklama

Powiązane hasła:

TERPINEN, WIELOPIERŚCIENIOWE ZWIĄZKI, ZIELINSKI, TERPENY, DUREN, ZOOCYDY, FLUOROWCOALKENY, ZIÓŁKOWSKI, LIGROINA, ALKINY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama