Reklama

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

franc. dorobek wspólnotowy

całość dorobku prawnego Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej; składają się na niego traktaty założycielskie, rewizyjne i akcesyjne (tzw. prawo pierwotne), oraz tzw. prawo wtórne, które tworzą rozporządzenia (normy o charakterze ogólnym, wiążące we wszystkich swych elementach), dyrektywy (kierowane do tylko niektórych państw, służą ujednoliceniu prawa krajowego, jasno wymieniają cel, ale pozostawiają dowolność w wyborze środków wykorzystywanych dla jego realizacji), decyzje (mają charakter aktu administracyjnego, ich adresat – kraj, instytucja, przedsiębiorstwo - jest wskazywany indywidualnie), zalecenia i opinie (nie mają charakteru wiążącego), inne akty organów UE, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a także umowy międzynarodowe zawierane przez UE; każde państwo kandydujące zobowiązane jest do jego implementacji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama