Reklama

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

reguluje działalność sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w postępowaniu cywilnym oraz występujących przed sądami osób: wszczynającego spór powoda oraz pozwanego. Sprawami cywilnymi są sprawy regulowane przez kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks pracy oraz w określonych przypadkach przez inne ustawy. Pewne sprawy cywilne mogą być rozstrzygane wg uproszczonych zasad (np. postępowanie uproszczone, nakazowe, upominawcze). Przewidziano także postępowania odrębne (np. sprawy małżeńskie oraz z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi). Sprawy cywilne są rozstrzygane w postępowaniu nieprocesowym, gdy ustawa tak stanowi (np. spadkowe). Postępowanie cywilne jest dwuinstancyjne. Działalność sądów może polegać również na zabezpieczeniu roszczeń i przymusowym wykonaniu orzeczeń i innych tytułów egzekucyjnych (postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne). K.p.c. reguluje ponadto postępowanie w sprawie odtworzenia zaginionych akt oraz uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama