Reklama

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

nazwa używana dla oznaczenia wszystkich rodzajów postępowań w sprawach rozpoznawanych i rozstrzyganych przez sądy; p.s. podzielić można na dwa gł. rodzaje, tj. postępowanie cywilne i karne; 1. p.s. cywilne, proces cywilny - czynności sądowe, które mają na celu rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw cywilnych oraz wykonywanie wydawanych w tych sprawach orzeczeń; w Polsce uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego; na p.s. składa się rozstrzyganie spraw cywilnych oraz czynności związane z zabezpieczeniem roszczeń, jak również wykonaniem orzeczeń sądowych i innych tytułów egzekucyjnych, a także inne czynności w sprawach cywilnych (odtworzenie zaginionych akt, uznanie i wykonanie orzeczeń zagranicznych); większość spraw cywilnych rozstrzygana jest w trybie procesowym, w niektórych mogą być prowadzone postępowania nakazowe i upominawcze (o charakterze uproszczonym i przyspieszonym); 2. p.s. karne, proces karny - prawnie unormowana działalność sądów zmierzająca do rozpoznawania spraw osób oskarżonych o popełnienie przestępstw; przedmiotem procesu karnego jest kwestia odpowiedzialności karnej (czasem dodatkowo cywilnej) oskarżonego; w Polsce uregulowane w kodeksie postępowania karnego; proces karny dzieli się na stadia: postępowanie przygotowawcze, główne (przed sądem I instancji), odwoławcze i wykonawcze (po uprawomocnieniu się orzeczenia); p.s. karne może przybrać formę postępowania zwyczajnego (ogólnego) lub szczególnego (w stosunku do nieobecnych, uproszczone, w sprawach z oskarżenia prywatnego, przyspieszone, nakazowe, co do orzeczeń w sprawach o wykroczenia); według przepisów kodeksu postępowania karnego toczą się sprawy należące do właściwości sądów powszechnych i sądów wojskowych.

Reklama

Powiązane hasła:

PROCEDURA, ACTIO POPULARIS, ADWOKACKI PRZYMUS, PROCES, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, WOTUM SEPARATUM, ŚWIADEK, WYROK, ZAŻALENIE, PRAWO PROCESOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama