BIOLOGIA MOLEKULARNA

dyscyplina naukowa z pogranicza kilku nauk biol., m.in. biochemii, biofizyki, genetyki molekularnej, immunologii, mikrobiologii, zajmująca się ustaleniem związku między budową substancji wielocząsteczkowych a ich funkcjami w komórce; pojęcie b.m. zostało wprowadzone 1950 przez W.T. Astbury'ego; początkowo b.m. obejmowała gł. badania nad: zależnością funkcji białka (m.in. hemoglobiny i jej odmian) od jego składu aminokwasowego, budową kwasów rybo- i dezoksyrybonukleinowych (badania te doprowadziły do ustalenia kodu genet. i sposobu przekazywania informacji genet. komórkom potomnym); później zakres badań b.m. uległ znacznemu poszerzeniu m.in. o badania nad procesami fizycznymi i chemicznymi, które zachodzą w komórkach oraz warunkują funkcjonowanie organizmu jedno - i wielokomórkowego, badania nad wprowadzeniem do komórek (np. bakterii) obcego materiału genet. i wykorzystaniem ich do produkcji molekuł biologicznie ważnych (np. produkcja insuliny przez bakterie), badania nad współdziałaniem różnych substancji w strukturach podkomórkowych (np. w błonach cytoplazmatycznych) i nad molekularnym podłożem funkcjonowania tych struktur.

Reklama

Powiązane hasła:

EBEL Jean Pierre, GAJEWSKI, TAYLOR, TRANSGENICZNE ORGANIZMY, DELBRUCK Max, BIOTECHNOLOGIA, EDELMAN Gerald Maurice, WIRUSOLOGIA, LEONARD, SAKMANN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama