acquis communautaire

(franc. dorobek prawny)

dorobek prawny Wspólnot Europejskich, na który składają się m.in. traktaty założycielskie Wspólnot, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht

Reklama

i Amsterdamu, ustawodawstwo wykonawcze wymienionych aktów prawnych, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, umowy międzynar. Unii i umowy związane zjej działalnością. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz przystępujące do niej musi zaakceptować a.c. Zob. też: Prawo Wspólnotowe, wspólne wykonywanie suwerenności.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama