adaptacja

(łac. adaptatio - dostosowanie) w

socjologii: procesy przystosowania się jednostki lub grupy do wzorów zachowania i postępowania innych osób, np. uczeń musi zaakceptować obyczaje życia szkolnego. Wyróżnia się kilka etapów a.: reorientacja psychologiczna - uczenie się nowych wzorów i stosowanie ich w praktyce; tolerancja - szacunek dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń; asymilacja - całkowite przystosowanie się jednostki lub zbiorowości do istniejących warunków.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama