Adenauer Konrad

(1876-1967)

wybitny polityk niem., nadburmistrz Kolonii (1917-33) i przewodniczący Prus-

Reklama

kiej Rady Państwa (1920-32) - pozbawiony tych funkcji przez nazistów. Jeden zwspółzałożycieli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w 1946 i jej przewodniczący do 1965, kanclerz RFN (1949-63) i min. spraw zagr. (1951-55). Odegrał wybitną rolę w procesach integracji europejskiej, przyczyniając się do powstania EWG i Euratomu, wprowadził Niemcy do EWWiS oraz Rady Europy. Wg A. integracja eur. miała służyć rozwojowi Europy Zach., umożliwić Niemcom odzyskanie znaczenia

w Europie, przyczynić się wprzyszłości do jedności niem. i zabezpieczać równocześnie przed odejściem od zasad demokracji, praworządności i pokojowego rozwoju. Zaangażowany wdziałania na rzecz pojednania niem.-franc. Do pocz. lat 50. podtrzymywał tezę o jedności Niemiec w granicach z1937. Ze względu na nieprzejednaną postawę zach. państw alianckich jego teza została odrzucona.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama