administracja publiczna

organy adm. wraz z obsługującymi je urzędami, których działalność obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, np. handel, rzemiosło, szkolnictwo, budownictwo mieszkaniowe, transport kolejowy i miejski, funkcjonowanie poczty, ochrona środowiska itp. A.p. w Polsce to: 1. adm. rządowa, którą na szczeblu centralnym tworzą: premier i rząd (ministrowie), na obszarze województwa: wojewoda idziałające pod jego zwierzchnictwem zespolone służby (np. Służba Ochrony Zabytków), inspekcje (np. budowlana, sanitarna, weterynaryjna), straże (np. straż pożarna) oraz organy adm. niezespolonej (np. dyrektorzy urzędów celnych, statystycznych, górniczych, izb skarbowych) podporządkowane bezpośrednio właś-

Reklama

ciwemu ministrowi lub generalnemu

inspektorowi, a w powiecie: zespolone inspekcje i straże: komend powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz inspektoraty (weterynarii, nadzoru budowlanego i sanitarnego) działające pod zwierzchnictwem starosty; 2. adm. samorządowa - występuje na szczeblu lokalnym i regionalnym (wojewódzkim), składa się z kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych powoływanych przez radę gminy (powiatu). Ciałem kolegialnym jest zarząd, organem jednoosobowym natomiast wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w gminach z siedzibą w miastach), prez. miasta

(w miastach wojewódzkich i w gminach miejskich pow. 100 tys. mieszkańców) lub starosta (w powiatach). Na poziomie regionalnym organem wykonawczym sejmiku samorządowego jest zarząd, którym kieruje marszałek wojewódzki. Zob. administracja.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama