akcja

(łac. actio)

dokument wystawiany posiadaczowi części kapitału spółki akcyjnej. Potwierdza jego prawa jako udziałowca, uprawnia do otrzymania dywidendy, a także daje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i bierne prawo wyborcze do organów spółki. Kapitał spółki bywa rozpisany na wiele podmiotów, dlatego podzielony jest na równe części - a., które mogą być wprowadzone na giełdę papierów wartościowych, gdzie ich kurs uzależniony jest od rynkowej gry popytu i podaży. A. imienne przypisane są do konkretnego właściciela, awłasność a. na okaziciela określona jest przez aktualnego ich posiadacza. Ze względu na nierówność uprawnień wyróżnia się a. zwykłe i uprzywilejowane. A. uprzywilejowane dają prawo do: wyższej dywidendy, uprzywilejowanego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, nadzwyczajnych uprawnień przy podziale majątku spółki w wypadku jej likwidacji. Na giełdzie notuje się także a., których posiadacz nie ma prawa do dywidendy. A. mogą być notowane na giełdzie w systemie jednolitego kursu dnia lub w systemie notowań ciągłych. Obecnie a. występują najczęściej w tzw. formie zdematerializowanej, czyli jako zapis w komputerze. A. tradycyjna (papierowa) składa się z płaszcza - a. właściwej, na którym określone jest prawo do części majątku spółki, z arkusza zawierającego 10-20 kuponów służącego do inkasowania dywidend oraz talonu uprawniającego do otrzymania nowego arkusza kuponowego. Ze względów bezpieczeństwa forma a. papierowych jest coraz rzadziej stosowana.

Reklama

Podobne hasła:

  • akcja, zorganizować akcję...
  • akcja, 1. „wydarzenie, w...
  • AKCJA, (lit.)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama