akt małżeństwa

dokument sporządzony przez urzędnika stanu cywilnego jako dowód zawarcia związku. W a.m. wymienia się: dane osobowe wstępujących wzwiązek małżeński; miejsce i datę sporządzenia aktu oraz zawarcia związku małżeńskiego; nazwiska i imiona rodziców, świadków oraz miejsce zamieszkania; stwierdzenie, że osoby wstępujące wzwiązek małżeński złożyły publicznie przed kierownikiem USC zgodne oświadczenie, że wstępują w związek małżeński (gdy zawierający związek małżeński podlegają prawu wewn. kościoła albo innego związku wyznaniowego, wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, wyrażają wobecności duchownego, a.m. sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego); oświadczenia małżonków o nazwisku, jakie przybiorą oraz, jeśli nie zamierzają przybrać nazwiska wspólnego, o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama