Reklama

akt normatywny

akt organu państwa lub innego upoważnionego podmiotu (np. organu organizacji społ.), wydany na podstawie konstytucyjnie lub ustawowo przyznanych uprawnień, skierowany do określonych adresatów. Przykładem a.n. są np. ustawy uchwalone przez Sejm z udziałem Senatu; rozporządzenia wydawane przez prezydenta, rząd oraz poszczególnych ministrów. Warunki ważności a.n.: wydanie przez właściwy organ w przepisanym trybie, zgodność z aktami wyższej rangi oraz tzw. promulgacja, czyli ogłoszenie w specjalnym wydawnictwie (np. Dzienniku Ustaw RP lub Monitorze Polskim). Najwyższe miejsce w hierarchii a.n. zajmuje konstytucja, po niej ustawa,

Reklama

niżej akty wykonawcze, do których zalicza się rozporządzenia i zarządzenia oraz a.n. wydawane przez organy samorządu terytorialnego, a także wojewodę.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama