aktywa

(łac. activus - czynny)

całość dóbr i wierzytelności należących do podmiotu gospodarczego. Posiadają wymierną wartość pieniężną i mogą przynosić zysk. Dzielimy je na: a. trwałe (ziemia, budynki, maszyny itd.), wartości niematerialne i prawne ( licencje, patenty itd.) oraz a. bieżące (gotówka, papiery wartościowe, depozyty bankowe).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama