powiat

od 2. poł. XIV w. okręg adm. związany z organizacją sądów ziemskich. W latach 1918-39 jednostka terytorialna, złożona z gromad i gmin, wchodziła w skład województwa. Do 1975 p. był podstawową jednostką podziału terytorialnego, w którego skład wchodziły gromady (od 1973 gminy) oraz mniejsze miasta; jednostkami stopnia powiatowego były też miasta stanowiące p. i dzielnice miast, które były województwami. W 1975 p. zniesiono i w miejsce trzystopniowego podziału (gmina - powiat - województwo) terytorialnego wprowadzono podział dwustopniowy (gmina - województwo). W związku z reformą adm. kraju w 1999 ponownie utworzono p. jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego, obejmujące całe obszary graniczących ze sobą gmin albo cały obszar miasta na prawach powiatu. Zgodnie z ustawą p. wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społ., transportu i dróg publicznych, kult. i turystyki, gospodarki wodnej, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwo obywateli, obrony, przeciwdziałania bezrobociu oraz ochrony praw konsumenta.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama