Reklama

sądy administracyjne

wyodrębniony system sądów powołanych do orzekania o zgodności z prawem decyzji podejmowanych przez organy administracji ( administracja publiczna), a także rozstrzygania spraw między osobami prawnymi oraz obywatelami a organami adm. Głównym celem s.a. jest ochrona interesów obywatela zagrożonego przez działanie lub zaniechanie działania przez organ administracji rządowej lub samorządowej. Sądownictwo adm. zorganizowano w postaci Naczelnego Sądu Adm. (NSA) powołanego 31 I 1980 i jego ośrodków zamiejscowych. Zgodnie z Konstytucją i ustawą o NSA (z 1995) do jego kompetencji m.in. należy sprawowanie kontroli nad działalnością adm. publicznej, która obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej ( wojewoda). Ponadto np. rozstrzyga spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego a administracją rządową oraz rozpoznaje i orzeka w sprawach skarg na decyzje adm. Na czele NSA stoi prezes, którego powołuje Prezydent RP na 6-letnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA. Nadzór nad orzecznictwem NSA sprawuje Sąd Najwyższy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama