RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

organ ds. kreowania polityki pieniężnej w Polsce, powołany na mocy Konstytucji z 1997; nominowana na podstawie ustawy o NBP z 1998; składa się z 10 osób (po trzy nominują sejm, senat i prezydent, przewodniczącym jest zawsze prezes NBP); ustala coroczne założenia polityki pieniężnej państwa i przedkłada je Sejmowi, ustala wysokość stóp procentowych NBP, zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, określa pułapy zaciągania pożyczek i kredytów zagr. przez NBP, zatwierdza plany finansowe i sprawozdania NBP, pełniąc rolę jego rady nadzorczej; powoływana na 6 lat (członkowie nieusuwalni, bez prawa powtarzania kadencji); procedury wykluczają wstrzymanie się od głosu podczas głosowania; 2004 zmiana składu: Jan Czekaj, Stanisław Nieckarz, Mirosław Pietrewicz (sejm), Marian Noga, Stanisław Owsiak, Halina Wasilewska-Trenkner (senat), Dariusz Filar, Andrzej Sławiński, Andrzej Wojtyna (prezydent).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama