BANKNOT

(bilet bankowy)

pieniądz papierowy emitowany przez bank centralny; pierwotnie b. był wekslem wystawianym na potrzeby określonej transakcji; z czasem coraz szerzej używany do wielokrotnego dokonywania płatności, stał się prawnym środkiem płatniczym; po stopniowym wyparciu z obiegu pieniądza kruszcowego b. zawierał zobowiązanie banku emitującego do wymiany na złoto wg parytetu jednostki monetarnej; w czasie I woj. świat. wymiana została zawieszona, co spowodowało przekształcenie b. w pieniądz papierowy; obecnie monopol na emisję b. posiadają jedynie banki centralne, występujące w roli banków emisyjnych; w Polsce prawo emisji b. posiada Narodowy Bank Polski, a jego bilety są prawnym środkiem płatniczym.

Reklama

Powiązane hasła:

PIENIĄDZA OBIEG, PIENIĄDZ, BANKI, MONOMETALIZM, BILET BANKOWY, EMISJA PIENIĄDZA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama