BEZROBOCIE

zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących; mierzone tzw. stopą bezrobocia, wyrażającą procentowy udział liczby ludności pozostającej bez pracy do ogólnej liczby siły roboczej, czyli liczby osób w wieku produkcyjnym pomniejszonej o osoby niezdolne do podjęcia pracy lub nie chcące pracować; gł. formy b.: przejściowe - wynika z niewystarczającej mobilności lub niewystarczających kwalifikacji siły roboczej; strukturalne, czyli technologiczne - wynika ze zmian zachodzących w strukturze produkcji i kurczenia się niektórych dziedzin produkcji (np. związane ze spadkiem wydobycia węgla kamiennego); koniunkturalne, cykliczne - najpoważniejsza forma b., spowodowana spadkiem globalnego popytu w gospodarce na skutek wahań cyklu koniunkturalnego, występujące szczególnie w fazie recesji; ukryte albo utajone - występowało w postaci nadmiernego zatrudnienia (ponad potrzeby produkcyjne) w gospodarkach państw komunistycznych; sezonowe - wiąże się z wahaniami zapotrzebowania na pracowników w branżach o sezonowych cyklach produkcji; naturalne, z wyboru - pojawia się w krajach, gdzie wysokość zasiłków przyznawanych bezrobotnym jest wystarczająco wysoka (w porównaniu z poziomem płac realnych), aby tworzyć zachętę do pozostawania zawodowo bezczynnym. Państwa dotknięte b. wypracowały różne metody walki lub przeciwdziałania b. np. zasiłki, zmiana kwalifikacji, wcześniejsze emerytury, roboty interwencyjne, aktywne pośrednictwo pracy, ulgi podatkowe dla pracodawców. W Polsce na koniec 2002 stopa bezrobocia wzrosła do 18,3% (3 344 tys.); najgorsza sytuacja była w woj. zachodniopomorskim, którego aż 7 powiatów znajdowało się w pierwszej dziesiątce powiatów o najw. bezrobociu w kraju (np. łobeski – 41,2%); poczynając od maja 2003 bezrobocie poczęło maleć (17,8%), najgorsza sytuacja utrzymywała się w województwach mazursko-pomorskim - 28,1%, zachodniopomorskim - 26,3, lubuskim - 25,8 i dolnośląskim - 22,4; VIII 2003 nieznaczny spadek (17,6%); pod koniec 2004 ponowny wzrost (19,4%) mimo dobrego tempa rozwoju gospodarki; tym samym Polska znajdowała się na ostatnim miejscu wśród państw Unii Europejskiej, w której średnie b. wynosiło 9% (np. Irlandia - 4,3%, Luksemburg - 4,4%, Austria i W. Brytania - 4,6%, Holandia 4,7%).

Reklama

Tabele:

URZĄD PRACY, LUDDYŚCI, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, KAPITALIZM, WIELKA DEPRESJA, PRESCOTT, KYDLAND

Podobne hasła:

  • bezrobocie, wzrost bezrobocia, przeciwdziałać...
  • BEZROBOCIE, SYNONIM: brak pracy/zajęcia/zatrudnienia/środk�..
  • bezrobocie, sytuacja na rynku pracy,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama